Gói cước

Gói ngày

Gói cước ngày Không giới hạn lưu lượng data 3G/4G. Phí DV 3.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày.

3.000 VNĐ/Ngày

Gói tuần

Gói cước tuần Không giới hạn lưu lượng data 3G/4G. Phí DV 12.000đ/tuần, gia hạn hàng tuần.

12.000 VNĐ/Tuần

Gói tháng

Gói cước tháng Không giới hạn lưu lượng data 3G/4G. Phí DV 50.000đ/tháng, gia hạn hàng tháng.

50.000 VNĐ/Tháng