Sóng Gió Vương Triều

7+ | 2003 | 40 tập

Thời Anh Tông hoàng đế, thái giám Vương Chấn lộng quyền tiêu diệt những ai chống đối lại mình, đồng thời buộc Tôn thái hậu đang buông rèm nghe chính sự phải giao quyền lại cho Anh Tông, tàn sát trung lương, đày tướng binh bộ thị lang Vu Khiêm vào tử lao, xã hội ngày càng hủ bại. Quân Mông Cổ thừa cơ hội xâm nhập, quân tình tại biên ải nguy ngập, dưới sự xúi giục của Vương Chấn. Anh Tông Ngự giá thân chinh, bị vây tại “Thổ Mộc Bảo” 50 vạn đại quân bị tan rã, bá quan văn võ trong triều hy sinh vô số kể, Anh Tông bị bắt. Lúc này Tôn thái hậu hạ chỉ xá tội chết cho Vu Khiêm, hồi triều chủ trì đại cuộc. Nhằm cứu vãn tình thế để chống lại độc kế của quân Mông,ông bất chấp tất cả, lập Thành Vương Chu Kỳ Ngọc em cùng cha khác mẹ của Anh Tông làm vua. Sau đó đích thân ra trận giết giặc, dùng mưu trí tiêu diệt quân Mông Cổ, cứu thoát Anh Tông. Thế nhưng, một cuộc tranh giành ngôi vua đã diễn ra giữa Cảnh Đế và Anh Tông.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Cao Hồ, Hồ Khả, Quy Á Lôi, Vương Khánh Tường, Nghiêm Ngật Khoan, Ngụy Tông Vạn

Thể loại: Võ thuật

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 6.0

Danh sách tập

Sóng Gió Vương Triều - Tập 1 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 2 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 3 45 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 4 45 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 5 45 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 6 45 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 7 45 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 8 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 9 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 10 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 11 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 12 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 13 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 14 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 15 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 16 46 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 17 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 18 45 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 19 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 20 49 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 21 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 22 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 23 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 24 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 25 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 26 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 27 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 28 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 29 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 30 49 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 31 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 32 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 33 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 34 48 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 35 46 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 36 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 37 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 38 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 39 47 phút
Sóng Gió Vương Triều - Tập 40 46 phút